Gakken Thai Registration

สมัครเลย

Gakken Thai Telephone

02-662-3000
(Ext. 4422)

คลาสเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ของ Gakken Classroom จะช่วยให้เด็กๆ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เด็กจะได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง การเรียนการสอนแบบนี้จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับเด็กๆ และจะส่งผลอย่างมากต่อความสำเร็จในอนาคต

เป้าหมายของเรา

– เรียนรู้ตามความสามารถของเด็กแต่ละคน
– ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
– ปลูกฝังนิสัยใฝ่เรียนรู้
– สร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ของ Gakken Classroom ตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ กล้าตั้งคำถาม และรู้จักหาคำตอบได้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

เป้าหมายของเรา

– ได้ฝึกกระบวนการคิดผ่านกระบวนการเรียนรู้ของเรา
– ได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหา
– ได้เรียนรู้ทักษะการคิดที่หลากหลาย