Gakken Thai Registration

สมัครเลย

Gakken Thai Telephone

02-662-3000
(Ext. 4422)

คำถามที่พบบ่อยQ: Gakken Classroom คืออะไร

A: Gakken Classroom คือโรงเรียนสอนพิเศษรูปแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่น ที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี เราไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถพื้นฐานทางวิชาการ แต่ยังมุ่งเน้นให้เด็กเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองทักษะการคิด รวมถึงทักษะในการใช้ความรู้ที่เขาได้เรียนรู้มาในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอีกด้วย ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นและมีความสำคัญสำหรับเด็กในปัจจุบัน

Q: ถ้าเราไม่ได้สอน บุตรหลานของคุณจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างไร ?

A: วิธีการเรียนของ Gakken Classroom เน้นการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านใบงานของเรา โดยเด็กๆสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองได้อย่างอิสระ
แบบฝึกหัดของเราได้รับการออกแบบในลักษณะที่จะช่วยให้เด็กๆเข้าใจบทเรียนมากขึ้น เช่น เมื่อเริ่มบทเรียนใหม่จะมีคำอธิบายเนื้อหาของบทเรียนอย่างชัดเจนอยู่เสมอ ซึ่งจะทำให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถคิดวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้

Q: ความแตกต่างระหว่าง Gakken Classroom และสถาบันการเรียนอื่นๆ

A: สถาบันการเรียนอื่นๆมักจะสรุปบทเรียนให้กับเด็กๆ โดยไม่มีคำอธิบาย หรือมีการทบทวนบทเรียนที่เด็กๆเรียนไปแล้วที่โรงเรียน ซึ่งเป็นผลให้เด็กๆเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายได้
แนวทางการเรียนรู้ของ Gakken Classroom คือการพัฒนาความสามารถพื้นฐานทางวิชาการที่จะช่วยให้พวกเขาก้าวไปไกลกว่าระดับชั้นที่เรียนอยู่ในปัจจุบัน

Q: บุตรหลานของฉันจะได้รับความสับสนระหว่างวิธีการเรียนของ Gakken Classroom และวิธีการเรียนที่โรงเรียนหรือไม่

A: เด็กๆจะไม่เกิดความสับสนระหว่างวิธีการเรียนของ Gakken Classroom และวิธีการเรียนที่โรงเรียนแน่นอน เนื่องจากวิธีการเรียนรู้ของ Gakken Classroom เป็นวิธีการเรียนรู้รายบุคคลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
Gakken Classroom มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างให้เด็กเกิดการเรียนรู้มากที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุด ซึ่งเด็กๆสามารถนำทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองนี้ไปใช้ในการเรียนระดับมัธยมศึกษาได้

Q: วิชาคณิตศาสตร์ของ Gakken Classroom ต้องใช้เวลาเรียนเท่าไหร่

A: ปกติแล้วเด็กๆที่มาเรียนกับ Gakken Classroom จะใช้เวลาเรียนแต่ละครั้งไม่เกิน 1 ชั่วโมง ซึ่งเราจะไม่เน้นว่าเด็กๆจะต้องคิดคำนวณเร็วหรือต้องทำโจทย์จำนวนมาก
แต่เราจะจัดเตรียมแบบฝึกหัดที่เหมาะสมตามระดับของเด็กๆแต่ละคน เพื่อให้เด็กๆเกิดความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน การทำแบบฝึกหัดในห้อง และการบ้านที่จะต้องนำกลับไปทำทุกครั้ง
ทั้งนี้เนื้อหาด้านคณิตศาสตร์ของเราครอบคลุมทั้งระดับประถมศึกษา จึงขึ้นอยู่กับเด็กๆว่าจะเริ่มเรียนที่ระดับใดและใช้เวลาทำความเข้าใจมากกน้อยเพียงใด