Gakken Thai Registration

สมัครเลย

Gakken Thai Telephone

02-662-3000
(Ext. 4422)

คุณสมบัติของผู้สมัคร1. ผู่ที่เห็นด้วยกับปรัชญาการเรียนรู้ และวิธีการของ Gakken Classroom

2. ผู้ที่มีความต้องการที่จะพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย

3. ผู้ที่มีพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

4. ผู้ที่ให้ความสำคัญกับวิธีการของ Gakken Classroom

5. ผู้ที่รับผิดชอบและสามารถดำเนินธุรกิจได้