Gakken Thai Registration

สมัครเลย

Gakken Thai Telephone

02-662-3000
(Ext. 4422)

ตัวอย่างเอกสารการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบฝึกหัดของเรา

ด้วยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเชิงคิดวิเคราะห์จากการแก้โจทย์ปัญหา เด็กๆจะได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ควบคู่กับการนำความรู้ไปใช้ต่อยอดในชีวิตจริง

กล่องความรู้

“กล่องความรู้” จะทำหน้าที่อธิบายเนื้อหา วิธีการคิด และการแก้โจทย์อย่างชัดเจนทีละขั้นตอน เพื่อให้เด็กๆเข้าใจได้ง่ายและสามารถแก้ไขโจทย์ปัญหาได้ดีขึ้น เมื่อเด็กๆเข้าใจในส่วนของ “กล่องความรู้” แล้วก็จะสามารถเรียนรู้ตามขั้นตอนที่เหลือได้ด้วยตนเอง ซึ่งนี้คือจุดที่เป็นลักษณะเด่นของ Gakken Classroom

แบบฝึกหัด

“แบบฝึกหัด” จะอยู่ในส่วนถัดมาจาก “กล่องความรู้” ซึ่งจะเป็นการยืนยันสิ่งที่เด็กๆเข้าใจ ผ่านการทำซ้ำด้วยการอ่าน สร้างความเข้าใจและการแก้โจทย์ ทำให้เด็กๆเกิดการพัฒนาจนสร้างนิสัยของการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

โจทย์ปัญหา

ในส่วนของโจทย์ปัญหา เรามักจะมีคำอธิบายและคำถามที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงเพื่อให้เด็กๆสามารถจินตนาการถึงสถานการณ์นั้นๆได้

โจทย์ปัญหาของเราจะมีหลากหลายรูปแบบซึ่งจากแบบฝึกหัดนี้เป็นตัวอย่างของคำถามที่ไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียว เด็กๆจะได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์จากการคิดโดยการที่เป็นผู้กำหนดโจทย์ขึ้นมาเองจากภาพที่ให้มา