Gakken Thai Registration

สมัครเลย

Gakken Thai Telephone

02-662-3000
(Ext. 4422)

หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ของ Gakken Classroomแนวทางการเรียนรู้ของเรา

1. สร้างทักษะพื้นฐานทางวิชาการ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยอาศัยการเรียน และทบทวนผ่านการทำการบ้านทุกวัน จะช่วยเสริมสร้างนิสัยที่ดีของการเรียนรู้

2. ไม่อ้างอิงกับระดับชั้นเรียน แต่จะขึ้นอยู่กับกระบวนการเรียนรู้เป็นรายบุคคลของเด็กๆเอง

เราจะพิจารณาตามความสามารถและลักษณะนิสัยเป็นรายบุคคล พร้อมจัดการสอนให้สอดคล้อง เด็กๆจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและลงมือทำเองหลังจากเข้าใจแล้ว

3. เรียนรู้ด้วยตนเอง

การเรียนด้วยวิธีของ Gakken Classroom จะปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการเรียนและส่งเสริมทักษะการคิดด้วยตนเองให้กับเด็กๆผ่านแบบฝึกหัด รวมถึงการให้คำปรึกษาอย่างเหมาะสมแก่เด็กๆแต่ละคน

4. สร้างทักษะพื้นฐานทางมารยาท

เราไม่เพียงให้ความสนใจแต่ความสามารถพื้นฐานทางวิชาการ แต่เรายังส่งเสริมให้เด็กๆมีมารยาททางสังคม เช่น การทักทาย การจัดระเบียบพื้นที่ส่วนตัว เป็นต้น

วิธีการเรียนรู้ที่จะช่วยสนับสนุนแนวทางการเรียนรู้ของเรา

1. เรียนที่ Gakken Classroom 2 ครั้ง/สัปดาห์ และทำการบ้านทุกวัน

เด็กๆจะได้ฝึกนิสัยใฝ่เรียนรู้และพัฒนาความสามารถทางวิชาการทุกวันผ่านการทำแบบฝึกหัดและการบ้านของเรา

2. ออกแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคล

เราออกแบบแผนการเรียนรู้ของเด็กๆแต่ละคน โดยพิจารณาจากลักษณะนิสัย และระดับความสามารถในปัจจุบัน

3. เรียนอย่างเข้มข้มและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเราเรียนอย่างเข้มข้นและเสร็จในระยะเวลาสั้น เนื่องจากระยะเวลาความสนใจของเด็กๆแต่ละระดับชั้นนั้นแตกต่างกัน (อาจกล่าวได้ว่าระยะเวลาความสนใจของเด็กๆประมาณ “ระดับชั้นเรียน×10 นาที ±10 นาที)

4. การฝึกฝนทำแบบฝึกหัดซ้ำ

การทบทวนโดยการทำแบบฝึกหัดจะช่วยทำให้ความสามารถพื้นฐานทางวิชาการของเด็กๆแข็งแกร่งยิ่งขึ้น