Gakken Thai Registration

สมัครเลย

Gakken Thai Telephone

02-662-3000
(Ext. 4422)

ความสามารถพื้นฐานทางวิชาการเรามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความสามารถทางวิชาการพื้นฐาน ซึ่งไม่ได้เน้นเฉพาะความรู้และเทคนิคการคิดต่างๆ แต่เรายังเน้นถึงทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

4 ทักษะการเรียนรู้ที่เด็กควรมีเมื่อโตขึ้น

– ทักษะการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

ความรู้สึกว่า “”ฉันเข้าใจแล้ว”” หลังจากที่เด็กๆ สามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง คือรางวัลที่ทรงพลังที่สุดสำหรับพวกเขา ความสุขและความสนุกสนานที่เกิดจากความรู้สึกว่า “”ฉันทำได้”” จะเป็นตัวจุดประกายให้เด็กๆเกิดความอยากเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

– ทักษะการเรียนรู้อย่างเข้าใจ

เป็นทักษะในการทำงานโดยใช้เหตุผล เด็กๆจะได้ฝึกแก้ปัญหาตามเหตุผล และฝึกจดจำข้อความสำคัญในบทเรียน ความสามารถในการจับประเด็นสำคัญในบทเรียนเป็นทักษะการเรียนรู้ที่จะติดตัวเด็กๆไปตลอดกาล และเป็นพลังขับเคลื่อนให้พวกเขามีความใฝ่รู้ไปตลอดชีวิต

– ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การทำใบงานที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องเพื่อสั่งสมประสบการณ์ จะส่งผลให้เด็กๆเกิดทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อเด็กๆ สามารถแก้ปัญหาในใบงานได้สำเร็จด้วยตนเอง พวกเขาก็จะเกิดความมั่นใจในตนเอง และเกิดแรงบันดาลใจในการพยายามแก้ปัญหาที่พวกเขาจะต้องเผชิญในอนาคต

– ทักษะการเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้

เป็นทักษะในการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาอื่นๆ หรือการหาคำตอบใหม่ สำหรับปัญหาเดิม ทักษะเหล่านี้ประกอบด้วยการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็น และการพัฒนาตนเองซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆในยุคนี้ การเรียนกับ Gakken Classroom จะช่วยให้เด็กๆได้ซึมซับทักษะเหล่านี้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองที่เราออกแบบไว้ให้