Gakken Thai Registration

สมัครเลย

Gakken Thai Telephone

02-662-3000
(Ext. 4422)

3 กระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของ Gakken Claassroom

1. เด็กๆทำการทดลองพร้อมกับครู และเพื่อนๆ โดยใช้สื่อครู ฝึกทักษะการสังเกต ทักษะการคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนุกกับการทดลองพร้อมกันทั้งห้องเรียน

2. เด็กๆทำการทดลอง ต้นหาคำตอบด้วยตนเองจากสื่อวิทยาศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่น ด้วยการสืบเสาะหาความรู้อย่างมีความหมาย

3. เด็กๆฝึกทักษะกระบวนการคิด การอ่าน และการเขียน พร้อมวาดรูปประกอบเชื่อมโยงการทดลองสู่กระบวนการเรียนรู้ และสะท้อนความคิดเห็น