Gakken Thai Registration

สมัครเลย

Gakken Thai Telephone

02-662-3000
(Ext. 4422)

สื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์1. ชุดสื่อการทดลองสำหรับเด็กๆ

เด็กๆจะได้ใช้สื่อการทดลองนี้ในชั้นเรียน และยังเด็กๆจะได้รับกลับบ้านด้วย เพื่อนำไปทดลองต่อที่บ้าน สามารถนำไปทดลองร่วมกับผู้ปกครองหรือเพื่อนคนอื่น ๆ

2. สมุดบันทึกผลการทดลอง

สมุดบันทึกผลการทดลองนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการคิด สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ของเด็กๆ

3. สรุปผลการทดลอง

หลังจากการเรียนรู้เด็กๆจะได้รับเอกสารนี้กลับบ้านด้วย เด็กๆสามารถทบทวนสิ่งที่พวกเขาทำในชั้นเรียน และจะทำให้ผู้ปกครองสามารถเข้าใจสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ด้วย